Göz öňünde tutmaly üç söwda şertnamasy - Semalt hünärmenleriniň maslahatyMarkaňyzy gurmak, marketing strategiýaňyzy we işiňiziň üstünligini ösdürmekde göz öňünde tutulýan möhüm gural hasaplanyp bilner. Her bir marka özboluşly, bar bolan markalardan toplanan maglumatlara bil baglasak-da, her bir marka özboluşly marka döretmek üçin özboluşly element hökmünde çemeleşmeli. Markalar bir işiň şahsyýeti bolansoň, hiç kim nusga bolmak islemeýär; iş hökmünde, maksadyňyz müşderileriň isleglerini özboluşly kanagatlandyrmakdyr. Diýmek, üstünlik gazanmak üçin bir marka özboluşly bolmaly.

Ine, markaňyzyň SEO strategiýalaryny işläp düzeniňizde göz öňünde tutmaly üç sany esasy söwda strategiýasy. Has köp SEO strategiýasyna eýe bolmak, köplenç ünsüňizi we köp strategiýalara gönükdirmegiňizi aňladýar, bu hem peýdaly hem-de zyýanly bolup biler. Bu bilim, ortadan göni ýoly saýlamagyň hem iň gowy marka saýlamasynyň bolup bilmejekdigine düşünmäge kömek etdi.

Şuny göz öňünde tutup, Semalt markalaryň ähli ýumurtgalaryny sebete salmaly däldigine ynanýar, ýöne şeýle bir inçe ýaýratmaly däldir welin, birnäçe marka strategiýasy bar, hiç biri täsirli bolmaz. Indi, marka optimizasiýasy bilen baglanyşykly kararlar kabul edilende göz öňünde tutulmaly üç sany esasy strategiki SEO söwdasy barada gürleşeliň.

1. Trafik we ähmiýet

Elbetde, SEO strategiýasynda ýerlikliligiň möhümdigini bilýärsiňiz. Baglanyşyksyz meýilnama kemçilikli. Degişlilik bolmasa, ulanyjylaryň traffigi biderek tagallalara öwrülýän önümiňiz bilen gyzyklanmazdy. Emma beýle bolmasa näme etmeli? Web sahypasynyň eýeleriniň köpüsi, gözleriň arasynda göz öňünde tutulmaly köp zadyň bardygyna düşünip bilmeýärler. Emma has möhümi, ulag ýa-da ýerliklilik. Bu ýerde köp web sahypasy ünsi ýitirýär we nädogry ugra gidýär. Hawa, traffik, möhümdir, ýöne derrew gitmek üçin basýanlaryň iň köp traffigi bar bolsa, peýdasynyň ýokdugyna göz ýetirersiňiz. Esasy maksadyňyz, web sahypaňyza goýan mazmunyň ýerlikliligi bolmaly. Entek degişli mazmun aljak bolanyňyzda traffigiň yzyndan kowmaly dälsiňiz. Şeýle etseňiz, traffige girip bilersiňiz, emma gözleýän zadyňyz däldigiňiz üçin derrew web sahypa ýükleriňizi galdyrarlar.

Trafficokary traffigiň we pes baglanyşyk çemeleşmesiniň taraplary

Trafficokary ulag çemeleşmesiniň kemçilikleri

Highokary ähmiýetli mazmunyň taraplary

Reokary baglanyşyk çemeleşmesiniň kemçilikleri

2. Sarp ediji VS täsir ediji

Maksatly diňleýjiňiziň önümleriňizi satyn almak ähtimallygy iň ýokary adamlardan ybarat bolmalydygyna ynanmak adaty zat. Şeýle-de bolsa, markaňyzy sarp edijiler bilen baglanyşdyrýan täsirli adamlaryň kömegi gerek. Bu täsir edijiler önümleriňiz barada has giň köpçülige ýaýratmaga kömek edýär. Bu olary göz öňünde tutmaly möhüm faktor edýär.

Sarp edijiler we täsir edijileriň soraglary bilen ýakyndan baglanyşykly, web sahypaňyzyň pudaga ýa-da gyzyklanmalar toplumyna gönükdirilendigini ýa-da ýokdugyny göz öňünde tutmaly bolarsyňyz. B2B işi hökmünde, sarp edijileriňizi gyzyklandyrýan zat siziň işiňiz üçin ulanylýar, täsir edijiler bolsa pudagyňyzda öňdebaryjy adamlardyr. Bu täsir edijiler kompaniýanyňyzyň agzalary we bäsleşigiň agzalary bolup bilerler.
Web sahypasynyň eýesi hökmünde, indi müşderileriňiz bilen täsir edijileriňiziň arasynda kimiň gyzyklanmalaryny saýlamalydygyňyzy saýladyňyz.

Täsirli, pudaga gönükdirilen çemeleşmegiň taraplary
Täsirli merkezi mazmunyň zyýanlary
Sarp ediji merkezi mazmuny
Sarp edijiniň çemeleşmesi

3. VS hemişe gök öwüsýän tendensiýa

Web sahypalary, wagtyň synagyna çydap bilýän adamlaryň isleglerine ýa-da mazmunyna gyzyklanma bildirýän mazmunly mowzuklara gitmegi karar bermek kyn. Mazmunyň bir görnüşine maýa goýsaňyz, beýlekisine az maýa goýup bilersiňiz. Onda näme etmeli?

Mazmunly mowzuklaryň taraplary
Hemişe gök öwüsýän mowzuklaryň taraplary
Hemişe gök öwüsýän mazmun
Markalaryň hemmesi birmeňzeş däl, şonuň üçin haýsy söwdany göz öňünde tutmalydygyňyzy saýlap, iň oňat SEO strategiýasy bilen gelmek üçin saýlamalaryňyza baha bermeli.

mass gmail