Semalt: Programmistler üçin mugt web skraperleri

Üçünji tarap sahypalaryndan maglumatlary çykarmak zerurlygy ýüze çykan bolsa, resmi API-leri saýlamagyňyz ähtimal. Şeýle-de bolsa, internetde işiňizi aňsatlaşdyryp biljek käbir web gyryjylary bar we programmist ýa-da işläp düzüji hökmünde islän sahypalaryňyzdan maglumat alyp bilersiňiz.

1. Maglumatlary gyryjy:

Data Scraper ýönekeý, ýöne güýçli we peýdaly web gözlemek programmasy. Diňe şekilleri we tekstleri gyrman, eýsem bir ýa-da birnäçe sahypadan sanawlary we tablisalary hem seljerýär. Soň bolsa, bu gural XLS we CSV faýllaryna alnan maglumatlary öwürýär ýa-da ýatda saklaýar. Mugt we köp aýratynlyklar bilen gelýär. Şeýle-de bolsa, programmistler we hünärmen döredijiler köp aýratynlyklary bolan we kodlaşdyrmagy talap etmeýän tölegli wersiýasyny ulanmalydyrlar.

2. Web gyryjy:

Web Scraper, Google Chrome brauzeriňiz bilen aňsat birleşdirilip bilinýän Chrome giňeltmesi. Ulanyjylara sahypanyň nawigasiýasynyň ýoluny we gyrylmaly maglumatlaryň görnüşini görkezmek üçin sahypa kartalaryny döretmäge mümkinçilik berýär. Programmistler we işläp düzüjiler bu giňeltmäni diňe Chrome-a goşmaly we maglumatlary çykaryp başlamaly.

3. Gyryjy:

Maglumat çykarmak barada aýdylanda, işläp düzüjiler we programmistler köp kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar. Şeýle-de bolsa, Scraper bilen olaryň işi öňküsinden has çalt we aňsat edilip bilner. Bu, tablisalar, suratlar, sanawlar we tekstler görnüşinde maglumatlary çykaryp bilýän aňsat ulanylýan web skraperi. Diňe ýokarky sag menýudan “Scrape” düwmesine basmaly we bu guralyň işlemegine rugsat bermeli.

4. Oktoparse:

“Octoparse” güýçli wariantlar bilen gelýär we internetdäki iň oňat web gyryjylardan biridir. Statik we dinamiki saýtlaryňyzy AJAX, gutapjyklar we Javascript bilen aňsatlyk bilen dolandyryp biler. Diňe bu programmany göçürip alyp, işjeňleşdirmeli. Şeýle hem, çykarmak islemeýän mazmunyňyzy gizlär we bulut hyzmaty birnäçe minutyň içinde köp mukdarda maglumat çykarmaga mümkinçilik berer.

5. ParseHub:

Parsehub, JavaScript, gutapjyklar we AJAX tehnologiýasyny ulanýan saýtlardan we bloglardan maglumatlary ýygnaýan meşhur web döwmek programmasydyr. Onda degişli maglumatlary hiç hili kynçylyksyz okap, baha berip, üýtgedip we analiz edip bilýän özboluşly maşyn öwreniş tehnologiýasy bar.

6. Visual Scraper:

Visual Scraper şekilleri we wideo faýllary çykarmak isleýänler üçin ajaýyp. Simpleönekeý nokat we basmak interfeýsi bilen gelýän we internetden degişli maglumatlary ýygnamak üçin giňden ulanylýan mugt web skraperi. Hakyky maglumatlary islenýän sahypalardan alarsyňyz we XML, CSV, SQL we JSON görnüşinde eksport edersiňiz.

7. “Outwit Hub”:

Bu mugt programma üpjünçiligi, Windows, Linux we beýleki operasiýa ulgamlary üçin iň oňat aýratynlyklar bilen üpjün edilýär. Elli müňden gowrak web sahypasyndan maglumatlary gyrmaga mümkinçilik berer. Şeýle-de bolsa, premium wersiýasy 130,000-den gowrak web sahypasyny hiç hili kynçylyksyz döwüp biler.

8. Dexi.io:

“CloudScrape” diýlip hem atlandyrylýan Dexi.io brauzer esasly meşhur web skraperi. Ulanyjylara maglumatlary gyrmaga mümkinçilik berýär we işi aňsat ýerine ýetirmek üçin üç dürli robot berýär. Gözlemek, çykarmak we maglumat turbalary bilen baglanyşykly meseleleri ýerine ýetirip biler.

9. Webhose.io:

Webhose.io bize näbelli web proksi serweri bilen üpjün edýän we işi gysga wagtda ýerine ýetirýän mugt programma üpjünçiligi. Diňe sahypalaryňyzy gyrmak bilen çäklenmän, maglumatlary arhiwleýär; peýdaly maglumatlary ýitirmek barada alada galmajakdygyňyzy aňladýar, sebäbi arhiw bukjasynda saklanar.